Anunț privind cererea de furnizare de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltării produselor TIC, active necorporale

Denumirea solicitantului: ONLINE SERVICES S.R.L.
Adresa: Municipiul Buzău, România, Str. Unirii, bloc C1, ap.29, județul Buzău, cod poștal 120219, România
Cod de înregistrare fiscală RO 5398447,
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J10/523/1994
Telefon: + 40 744545600
E-mail: [email protected]
Persoana de contact: Viorel Lupu

Procedura de achiziție: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene –Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: “Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID“; Cod SMIS: 129617

Obiectul și locul de furnizare produse/prestare a serviciilor: Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltării produselor TIC, active necorporale. Bunurile/Serviciile vor fi furnizate/prestate la sediul din Municipiul Buzău, România, Str. Unirii, bloc C1, ap.30, județul Buzău, cod poștal 120219, România.

Tipul și durata contractului: contract de furnizare și servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și până la finalizarea implementării proiectului “ Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID “, SMIS 129617, Conform Contractului de Finanțare nr. 63/221_ap2/04.08.2020.

Loc de furnizare/prestare: Municipiul Buzău, România, Str. Unirii, bloc C1, ap.30, județul Buzău, cod poștal 120219, România.

Coduri CPV:
32413100-2 – Rutere de rețea, 32424000-1 – Infrastructura de rețea, 48219500-1 – Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter, 35121000-8 – Echipament de securitate, 48730000-4 – Pachete software de securitate, 48821000-9 – Servere de rețea, 30233140-4 – Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD), 30233120-8 – Unități de memorie cu bandă magnetică, 31430000-9 – Acumulatori electrici, 30233300-4 – Cititoare de carduri inteligente, 30213100-6 – Computere portabile.

Valoarea estimată: 1.690.775,56 lei fără TVA, respectiv 2.012.022,92 lei inclusiv TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 12:00, la adresa: Departamentul de logistică și control financiar-contabil, Municipiul Buzău, România, Str. Ion Băieșu, bloc C1-C2, Parter, județul Buzău, cod poștal 120037, România, în timpul zilelor lucrătoare, telefon +40723322643, program orele 9-17.

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 13.09.2021, ora 12:30, la adresa: Municipiul Buzău, România, Str. Ion Băieșu, bloc C1-C2, Parter, județul Buzău, cod poștal 120037, România. Nu se organizează ședință publică de deschidere a ofertelor.

Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 7 septembrie 2021.
Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 9 septembrie 2021.
Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la operatori economici vor fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, respectiv prin publicarea răspunsului pe www.fonduri-ue.ro.
Depozite valorice și garanții solicitate: Nu

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Da
Programul Operațional Competitivitate; Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică;
Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură:
Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în prezenta documentație.

Documentația poate fi obținută de la adresa: www.fonduri-ue.ro

Parteneri