Anunț privind cererea de furnizare de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltării produselor TIC, active necorporale

Denumirea solicitantului: WIDECOM SYSTEMS S.R.L.
Adresa: Municipiul Brașov, Str. Barbu Lăutaru, nr 11, bloc 27, sc C, ap.1, județul Brașov, cod poștal 500423, România
Cod de înregistrare fiscală RO 17395428,
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J08/760/2005
Telefon: + 40 740120041
E-mail: [email protected]
Persoana de contact: Cătălin Scarlat

Procedura de achiziție: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Ordinul nr. 1284/2016.

Titlul proiectului: “Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID“; Cod SMIS: 129617

Obiectul și locul de furnizare produse/prestare a serviciilor: Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive necesare dezvoltării produselor TIC, active necorporale. Bunurile/Serviciile vor fi furnizate/prestate la punctul de lucru din Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România.

Tipul și durata contractului: contract de furnizare și servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și până la finalizarea implementării proiectului “ Soluție de management al identității și autentificare avansată folosind tehnologii convergente și asigurând nivele superioare de securitate pentru accesul la aplicații și platforme critice: Legitim-ID “, SMIS 129617, Conform Contractului de Finanțare nr. 63/221_ap2/04.08.2020.

Loc de furnizare/prestare: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România

Coduri CPV:
32413100-2 – Rutere de rețea, 32424000-1 – Infrastructura de rețea, 48219500-1 – Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter, 35121000-8 – Echipament de securitate, 48730000-4 – Pachete software de securitate, 48821000-9 – Servere de rețea, 30233140-4 – Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD), 30233300-4 – Cititoare de carduri inteligente.

Valoarea estimată: 1.521.769,63 lei fără TVA, respectiv 1.810.905,86 lei inclusiv TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 08.06.2022, ora 17:00, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România, în timpul zilelor lucrătoare, telefon +40744441672, program orele 9-17.

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 08.06.2022, ora 17:15, la adresa: Municipiul Brașov, Str. Traian, nr 48, ap.4, județul Brașov, cod poștal 500332, România. Nu se organizează ședință publică de deschidere a ofertelor.

Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificări: 2 Iunie 2022.
Data limită pentru răspuns la solicitările de clarificări: 3 Iunie 2022.
Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la operatori economici vor fi aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, respectiv prin publicarea răspunsului pe www.fonduri-ue.ro.
Depozite valorice și garanții solicitate: Nu

Contractul face parte dintr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare: Da
Programul Operațional Competitivitate; Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică;
Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură:
Ofertanții trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în prezenta documentație.

Documentația poate fi obținută de la adresa: www.fonduri-ue.ro

Parteneri